طرح توجیهی بسته بندی پر مرغ

طرح توجیهی بسته بندی پر مرغ

طرح توجیهی بسته بندی پر مرغ

 

5900 تومان – خرید

 

خلاصه طرح :

نام محصول : سورتینگ و بسته بندی پر مرغ

ظرفیت پیشنهادی طرح : ۱۰۰۰ تن در سال

موارد کاربرد: پوشش تلفن همراه ، صنعت ساختمان ، زیرانداز ، زیرسری ، پوشش لاشبرگی ، پارچه

مواد اولیه مصرفی : پر مرغ ، کلر ، کلرور آهن ، پلی الکترولیت ، سود سوز آور ، مواد خوشبوکننده ، پلاستیک بسته بندی

 

طرح توجیهی بسته بندی پر مرغ
طرح توجیهی بسته بندی پر مرغ

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻣﮑﺎن  ﺳﻨﺠﻲ  ,  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  اﺳﺖ  ﮐﻪ  ﻗﺒﻞ  از اﺟﺮاي ﻃﺮح هﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي اﳒﺎم ﻣﻲ ﮔﲑد. دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎزار , ﻓﲏ و ﻣﺎﱄ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﲑي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ گیرد .  ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺳﻮرﺗﻴﻨﮓ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  ﭘﺮﻣﺮغ  اﺳﺖ.  اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  در  ﻗﺎﻟﺐ  ﻣﺘﺪوﻟﻮژي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﻲ  ﲥﻴﻪ  ﮔﺮدﻳﺪﻩ  اﺳﺖ  و  ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﺘﺪوﻟﻮژي  ﻓﻮق,  اﺑﺘﺪا  محصول  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﰲ ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي ﻻزم روي ﺑﺎزار ﺁن ﺻﻮرت ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﲏ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪﻩ و در ﻬﻧﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮﺁورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﳏﱰم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﮐﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﳒﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﲑ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﳕﺎﻳﻨﺪ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﮑﻲ هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌتی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : ۳۹

5900 تومان – خرید