طرح توجیهی تولید پنی سیلین جی

طرح توجیهی تولید پنی سیلین جی

طرح توجیهی تولید پنی سیلین جی

 

7900 تومان – خرید

 

خلاصه طرح توجیهی :

نام محصول : پنی سیلین جی

ظرفیت طرح : ۳۴ تن در سال

کاربرد : درمان انواع بیماری ها

اشتغال زایی : ۴۰ نفر

طرح توجیهی تولید پنی سیلین جی
طرح توجیهی تولید پنی سیلین جی

آنتی بیوتیکها از مهمترین داروهای ضد باکتریایی می باشند که در درمان بیماریهای مختلف انسان و دام به کار می روند. طبق تعریف اولیه ای که ارائه شده، آنتی بیوتیکها موادی هستند که توسط میکروارگانیسمها تولید شده و اثر مهاری یا تخریبی خود را روی سایر میکروارگانیسمها ظاهر می سازند.

تقسیم بندی آنتی بیوتیکها از نظر منشا:

۱- منشا طبیعی – کپکها، مانند: پنی سیلینهای طبیعی و گریزئوفولوین – قارچهای پست، مانند: استرپتو مایسین، کلرتتراسیکلین، اکسی تتراسیکلین، اریترومایسین، نئومایسین، نیستاتین و سفالوسپورین – باکتری ها، مانند: باسیتراسین، پلیمیکسینها و تایروتریسین

۲- منشا نیمه ساختگی – مانند: اگزاسیلین، گلوگزاسیلین، آمپی سیلین، دی هیدرواسترپتومایسین ، تتراسیکلین

۳- منشا ساختگی – مانند: کلرامفنیکل و رولی تتراسیکلین

بعضی آنتی بیوتیکها روی عده زیادی از جرمها موثر هستند لذا به این دسته از آنتی بیوتیکها وسیع الطیف گویند و بعضی فقط روی عده کمی اثر می کنند که آنها را با طیف محدود می نامند. بر این اساس آنتی بیوتیکها به سه گروه تقسیم میشوند:

– گروه اول به طور عمده روی باکتریهای گرم مثبت موثرند مانند پنی سیلینهای نیمه ساختگی

– گروه دوم به طور عمده روی باکتریهای گرم منفی هوازی اثر می گذارند مانند پلی میکسینها

– گروه سوم روی هر دو دسته باکتریهای گرم مثبت و منفی موثرند مانند تتراسیکلین ها

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : ۴۴ صفحه

برای دانلود طرح توجیهی تولید پنی سیلین روی دکمه خرید کلیک کنید

 

7900 تومان – خرید